Status fundacji

ZObacz założenia i status naszej fundacji

Statut Fundacji KIBICUJEMY ŻYCIU

PREAMBUŁA

Niesienie pomocy innym, ratowanie życia i zdrowia ludzkiego, zrozumienie, że każdy człowiek jest równy wobec drugiego człowieka, a spoglądać na niego z góry może tylko wówczas, gdy usiłuje mu pomóc się podnieść – to kanon postępowania, który u progu trzeciego tysiąclecia przyświecać powinien każdemu homo sapiens. Bez względu bowiem na światopogląd, zamożność czy kolor skóry możemy z całą pewnością stwierdzić – ludzkość wywodzi się z jednego pnia, a człowiecza krew to najbardziej drogocenna rzecz na świecie. Choć tak właściwie trzeba by rzec – bezcenna. To przecież płyn życia, a ludzkie życie nie ma i nigdy mieć nie będzie żadnego ekwiwalentu.

Stojąc przeto na stanowisku, że ludzkiej krwi nie powinno nigdy zabraknąć potrzebującym, jak również mając na uwadze, iż przeciwdziałanie nietolerancji, rasizmowi i ksenofobii jest nakazem współczesnego człowieka, powołuje się Fundację „Kibicujemy Życiu”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Fundacja KIBICUJEMY ŻYCIU w Krakowie, zwana w dalszej części Statutu Fundacją, ustanowiona przez Roberta Wąsowicza, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 20 czerwca 2008 r. (Rep.A NR 3861/2008), sporządzonym w Krakowie przed Notariuszem Łukaszem Hajto, działa na podstawie ustawy o fundacjach i niniejszego Statutu sporządzonego w dniu 1 lipca 2008 r.

2. Jako Ministra właściwego ze względu na cele Fundacji, Fundator wskazuje Ministra do spraw Zdrowia. Oświadczenie w tym przedmiocie stanowi załącznik do niniejszego Statutu

§2

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą.
2. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

 

CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§3

1. Celami Fundacji są:

a) podejmowanie działań na rzecz dobroczynności, promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności popieranie honorowego krwiodastwa, ze specjalnym uwzględnieniem propagowania tej idei w środowisku sportowym, głównie wśród kibiców i sympatyków sportu,
b) szerzenie idei tolerancji w środowisku kibiców sportowych,
c) inicjowanie czynności na rzecz pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, a także działalność na rzecz organizacji, których cele i zakres działania są zbieżne z celami Fundacji,
d) prowadzenie działań na rzecz wspierania działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz ochrony środowiska.

2. Fundacja realizuje swoje cele przez:
a) przeprowadzanie imprez i akcji, podczas których odbywać się będzie honorowe oddawanie krwi;
b) organizację szkoleń, których tematyką będzie:
- szeroko pojęta ochrona zdrowia, rehabilitacja zawodowa i społeczna,
- metodyka osiągnięcia spójności w zakresie ochrony zdrowia z innymi krajami Unii Europejskiej;

c) prowadzenie analiz, badań i studiów z zakresu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem honorowego krwiodastwa;
d) działalność wydawniczą dotyczącą ochrony zdrowia, sportu, rehabilitacji zawodowej i społecznej;
e) działalność charytatywną;
f) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie obejmującym cele Fundacji oraz osobami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
g) organizację spotkań i sympozjów z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej.

§4

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może łączyć się z innymi organizacjami o podobnym zakresie działania.

MAJĄTEK FUNDACJI

§5

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w wysokości 2000 zł. (dwa tysiące złotych), z której to kwoty na prowadzenie działalności gospodarczej Fundator przeznacza kwotę 1000 zł (tysiąc złotych) oraz przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, a w szczególności:

a) spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
b) wpływy ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń;
c) odsetki od sum zgromadzonych na rachunku bankowym Fundacji,
d) dochody z działalności gospodarczej Fundacji.

2. Fundusz założycielski stanowi wkład wniesiony przez Fundatora w postaci gotówki.

3. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust.1 pkt a) niniejszego paragrafu winno uwzględniać życzenia osób, które dokonały przysporzenia, co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych.

WŁADZE FUNDACJI

§6

Organami Fundacji są Rada i Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§7

1. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż 4, a nie więcej niż 8 członków, powoływanych przez Fundatora.
2. Kadencja Rady Fundacji trwa 2 lata.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w razie:
a) upłynięcia kadencji,
b) złożenia rezygnacji,
c) odwołania przez Fundatora,
d) śmierci.

4. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia przez nią funkcji członka Zarządu lub trwania stosunku pracy.

7. W razie połączenia Fundacji z inną organizacją w myśl paragrafu 4, w skład Rady Fundacji wchodzi osoba wskazana przez organ zarządzający tej organizacji.

§8

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Fundatora lub na wniosek Zarządu, zawiadamiając członków Rady w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§9

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1) wytyczanie kierunków działania Fundacji,
2) opiniowanie na wniosek Zarządu zamierzeń dotyczących czynności, których przedmiotem jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 20.000 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych),

§10

Przewiduje się możliwość utworzenia Honorowej Rady Fundacji o nieograniczonym składzie osobowym, mającej głos doradczy względem Rady Fundacji w najistotniejszych sprawach objętych zakresem działania Fundacji.

Zarząd Fundacji

§11

1. Zarząd składa się z nie mniej niż 2, a nie więcej niż 4 osób.
2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Fundatora.
3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
4. Fundator wchodzi w skład Zarządu i jest jego prezesem.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w razie:

a) upłynięcia kadencji,
b) złożenia rezygnacji,
c) odwołania przez Fundatora,
d) śmierci.

6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy wynikające z przepisów prawa lub ze Statutu Fundacji.
7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
8. Zarząd za swoje czynności może pobierać wynagrodzenie w wysokości określanej każdorazowo przez Fundatora.

§12

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności prowadzenie bieżących prac Fundacji.
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy względem pracowników Fundacji dokonuje członek Zarządu oddelegowany do spraw pracowniczych lub pełnomocnik zarządu do spraw pracowniczych.

§13

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, zawiadamiając członków Zarządu w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§14

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji konieczne jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
2. Do wykonywania czynności w ramach zwykłego zarządu upoważniony jest Prezes Zarządu.
3. Zarząd może ustanowić pełnomocników dla załatwiania konkretnych spraw, w tym składania oświadczeń woli.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§15

1. Dla umożliwienia realizacji celów określonych w statucie, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2. W celu prowadzenia działalności gospodarczej Zarząd może utworzyć wyodrębniony Zakład i wyposażyć go w niezbędne środki finansowe i rzeczowe. Kierownika Zakładu powołuje Zarząd. Kierownik Zakładu podlega Zarządowi.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest

a) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 86.90.E),
b) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
c) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),
d) działalność związana ze sportem (PKD 93.1)

 

ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§16

Zmiana Statutu Fundacji następuje w drodze oświadczenia Fundatora.

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

§17

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadomi ministra sprawującego nadzór nad Fundacją.

§18

Likwidatorem jest Zarząd Fundacji. Likwidator podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności ściąga wierzytelności i wypełnia zobowiązania.

§19

Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu podlega przekazaniu na działalność związaną z ochroną zdrowia.